///////////
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => Home
      [link] => http://eurofluid.sk/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => O nás
      [link] => /sk/o-nas
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => Reklamačný poriadok
      [link] => /sk/o-nas/reklamany-poriadok
    )

)

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky dodávky spoločnosti Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Bratislava.

Obecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
 2. Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie spoločnosť Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Bratislava, IČO: 31368476 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Kupujúcim (objednávateľom, odberateľom) sa rozumie subjekt, ktorý odoberá produkty priamo od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
 4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, u ktorých je v záručnej dobe uplatnená zodpovednosť zo záruky za akosť produktov. Týmto Reklamačným poriadkom sa riadi postup predávajúceho v prípade uplatnenia zodpovednosti zo záruky za akosť produktov.

Záručná doba

 1. Predávajúci zodpovedá za vady produktov, ktoré sa u produktov vyskytnú v priebehu záručnej doby, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.
 2. Predávajúci poskytuje na predmet dodávky záručnú dobu v zmysle obchodného zákonníka po dobu  6 mesiacov od dňa dodávky. Na žiadosť zákazníka je možné po vzájomnej dohode predĺžiť záručnú dobu na 12 mesiacov . V prípade požiadavky na predĺženie záručnej doby až na 24 mesiacov je podmienkou navýšenie cien komponentov o 10 % , príp. podľa dohody.
 3. Doba záruky je u niektorých výrobkov tiež určená dosiahnutím max. životnosti (počet cyklov).
 4. Počiatok záručnej lehoty beží odo dňa prechodu nebezpečia škody na produktoch z predávajúceho na kupujúceho.
 5. Kupujúcemu náleží pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nároky z chýb podľa bodu  3.1 tohoto Reklamačného poriadku.


Nároky z chýb

 1. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú u produktov chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka,  je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb produktov:
  a)    u akýchkoľvek odstrániteľných chýb produktov prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeranú zľavu s ceny, a to podľa voľby predávajúceho. V prípade preukázania sa, že chyby produktov sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prislúcha kupujúcemu u takýchto chýb nároky z chýb podľa bodu 3.1 písm. b) tohoto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či sa jedná v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, náleží výlučne predávajúcemu. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať;
  b)    u neodstrániteľných chybách produktov vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodanie nových bezvadných produktov náhradou za produkty chybné alebo nárok na primeranú zľavu z ceny produktu alebo vystavenie dobropisu na chybný produkt, a to podľa voľby predávajúceho. Pre účely vystavenia dobropisu na chybný produkt je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento produkt faktúrovaný.
 2. Podmienkou vzniku nároku podľa bodu 3.1 tohoto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, tj. riadne a včas.
 3. Nároky kupujúceho z chýb produktov uvedených v ustanovení § 436 a § 437 obchodného zákonníku v platnom znení sa pre zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho neužijú.

Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

 1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčastne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):
  a)    kupujúci urobil pri prevzatí produktov od predávajúceho či ihneď bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. Kupujúci je povinný prevzatie produktov písomne potvrdiť predávajúcemu na predávajúcom protokole. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez chýb;
  b)    kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom (hlavne bod 4.2 Reklamačného poriadku);
  c)    po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim;
  d)    produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súladu s jeho účelovým určením;
  e)    bude zaistená bežná údržba produktu.
  V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.1 písm. a)-e) Reklamačného poriadku.
 2. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa, keď kupujúci prebral tovar, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje, popis priestoru, v ktorom boli produkty použité, (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 odst. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí formou reklamačného listu poslaného doporučene poštou alebo mailom. Kupujúci je povinný súčastne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.
 3. Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčastne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.
 4. Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.
 5. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

Neoprávnená reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniklé:

 • bežným opotrebovaním
 • nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označenia obchodných firiem predávajúceho z produktu
 • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami
 • nevhodným elektrickým zapojením alebo nevhodným elektrickým napätím, zapojenie elektrických častí musí vykonať oprávnený odborník elektro v zmysle vyhlášky MPS VaR č. 508/2009 Z.z.
 • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť
 • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby
 • v dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie
 • v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho
 • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením
 • na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením

Všetky náklady vzniklé predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

Lehoty pre vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.
 2. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho (servisný technik) a svoje stanovisko povie kupujúcemu v Reklamačnom formuláre.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti dátumom ich vydania. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.
 2. Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.
 3. Neoddeliteľnou prílohu tohoto Reklamačného poriadku tvorí Reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii k vyplneniu a odoslaniu v ľavom menu nad Reklamačnými podmienkami.


 

Prečo my

 • Dlhoročné praktické skúsenosti našich pracovníkov v obore
 • Poskytujeme rýchly a odborný servis
 • Komplexná ponuka prvkov, čím je umožnený optimálny výber riešenia pre každú aplikáciu
 • Kvalita prvkov je zaručená priamymi dodávkami od popredných svetových výrobcov
 • Celosvetová servisná sieť pre dodávané prvky
 • Veľký sortiment prvkov máme v stálej skladovej zásobe

ISO9001

///////////
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [name] => Home
      [link] => http://eurofluid.sk/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [name] => O nás
      [link] => /sk/o-nas
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [name] => Reklamačný poriadok
      [link] => /sk/o-nas/reklamany-poriadok
    )

)
Hore

Kontakty

Sídlo

Závodná 3/E
821 06 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón: 02/ 4910 2260
Fax: 02/ 4425 9082

IČO: 3136 8476
IČ DPH: SK2020353159

SR - Bratislava

Závodná 3/E
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 02/ 4910 2260
Fax: 02/ 4425 9082

IČO: 3136 8476
IČ DPH: SK2020353159

SR - Zvolen

Rákoš 9385/7
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Telefón: 045/ 3811 700
Fax: 045/ 2901 502

IČO: 3136 8476
IČ DPH: SK2020353159

SR - Nitra

Bratislavská 9/A
949 01 Nitra
Slovenská republika

Telefón: 0905 516 557
Fax: 02/ 4425 9082

IČO: 3136 8476
IČ DPH: SK2020353159

Česká republika

Chrášťany 9
270 01 Kněževes u Rakovníka
Česká republika

Telefón: 00420 313 582 620
Fax: 00420 313 582 616

www.eurofluid.cz

Rakúsko

Europastrasse 5
3442 Langenrohr - Tulen
Austria

Telefón: 0043 2272 66990
Fax: 0043 2272 66991

www. eurofluid.at

Všetky kontakty